PARKOVIŠTĚ MOSKEVSKÁ

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Staveniště se nachází v katastrálním území Most II. Předmětem projektu je rekonstrukce odstavných stání v lokalitě, rekonstrukce stávající komunikace, rekonstrukce chodníkových ploch a řešení jejich odvodnění. Návrh řeší rekonstrukci parkoviště o celkovém počtu parkovacích míst 89 (z toho 5 pro osoby ZTP) včetně jejich odvodnění. Projekt dále řeší rekonstrukci stávajících chodníkových ploch a rekonstrukci stávající komunikace včetně řešení jejich odvodnění. Dle územního plánu města se jedná o zastavěné území. V současné době je zájmové území využíváno jako ostatní komunikace, sportoviště a rekreační plocha a zeleň. Stavba je v souladu s územním plánem města. Zájmové území se nenachází v poddolovaném nebo seismicky neklidném území. Aktivní plocha zasakování navrženého zasakovacího koše je rovna ploše aktivního zasakování u stání z vegetační dlažby. Stavba se nachází na území typu OU3 – obytné území s převažující funkcí bydlení a SM1 – území smíšené městské.

 

VIZUALIZACE

 

DUR

Kontakty

Nedved

JEDNATEL
ING. BC. JIŘÍ NEDVĚD
nedved@ne2dprojekt.cz

VEDOUCÍ KANCELÁŘE
ING. PETRA NEDVĚDOVÁ
tel: +420 777 259 865
architektura@ne2dprojekt.cz

Pilny

PROJEKTANT
JAKUB PILNÝ
tel: +420 724 055 964
doprava@ne2dprojekt.cz

bergmanova_foto

ASISTENTKA JEDNATELE
PAVLÍNA BERGMANNOVÁ
tel: +420 732 207 900
architektura@ne2dprojekt.cz